0

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 07.09.22

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą POWIERNIK S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej, na podstawie art. 399, § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 września 2022 r., na godzinę 13.00, w Kancelarii Notarialnej w Białej Podlaskie przy ul. Narutowicza 38/2/2a., z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad zgromadzenia i wybór przewodniczącego zgromadzenia
  2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie ważności zgromadzenia
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
  5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  7. Rozstrzygnięcie o przeznaczeniu zysku netto za rok 2021,
  8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium za rok 2021,
  9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021,
  10. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Ostatnie wpisy