0

Złoto jest budulcem stabilności finansowej. Złota nie da się zdewaluować.

Złoto jest budulcem stabilności finansowej. Złota nie da się zdewaluować. Polska w pierwszej piątce państw świata, które dokonały najwięcej uzupełnień swoich rezerw złota.

Zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego, aktywa rezerwowe służą do finansowania deficytów, utrzymywania wiarygodności i zaufania do waluty i gospodarki krajowej. Powinny być łatwe do spieniężenia, a ich sprzedaż nie powinna powodować spadku ich wartości. Nic więc dziwnego, że od dawna bezpieczeństwo finansowe państw budowane jest w oparciu o najlepsze pod względem upłynnienia aktywo i środek zabezpieczenia majątku – jakim jest złoto. Od ponad 10 lat nastąpił wzrost zainteresowania banków centralnych zabezpieczeniem rezerw w złocie, które staje się aktywem strategicznym 1. W ostatnich 5 latach (2017-2021), w piątce państw z największą liczbą uzupełnienie rezerw złota znalazła się Polska.

 

Złoto, jako zabezpieczenie przed kryzysami

Aktywa rezerwowe pełnią szereg funkcji, jednak najważniejszą jest zabezpieczenie tego, który je gromadzi, przed kryzysami finansowymi. Rezerwy muszą być odpowiednio wysokie. Gromadzenie rezerw służy również budowaniu wiarygodności kredytowej kraju, stanowiąc wykładnik jego zewnętrznej wypłacalności. Złoto pełni strategiczną rolę dla rezerw banków centralnych, gwarantując bezpieczeństwo finansowe państw w skali dużo większej niż jakiekolwiek inne aktywo rezerwowe. Jak wyjaśnia doktor ekonomii, pracownik NBP, Dominik Skopiec, powodem takiego zaufania do złota są jego unikatowe cechy, tj. brak ryzyka kredytowego związanego z niewypłacalnością emitenta, rezerwy w złocie nie są narażone na ryzyko walutowe, złota nie da się zdewaluować, nie da się go dodrukowywać tak jak pieniędzy. Złoto skutecznie chroni więc przed inflacją. Jego wartość nie spada tak, jak wartość pieniądza. W perspektywie wielu lat zachowuje stałą tendencję wzrostu. do tego, w przeciwieństwie do większości innych aktywów, jest niezniszczalne. Od 2010 r. rezerwy złota banków centralnych wzrosły o 5,5 tys. ton i wyniosły na koniec 2021 r. 35,6 tys. ton. Znaczenie złota dla rezerw państw prawdopodobnie będzie rosnąć z powodu rosnącej inflacji i światowego zadłużenia 1.

 

Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego

Przekonanie co do wskazanych wyżej walorów złota, jako najlepszego środka zabezpieczania majątku, wyraża również Polska. Rok temu, jeszcze przed pierwszym drastycznym podniesieniem stóp procentowych, Prezes NBP Adam Glapiński zasygnalizował zamiar zakupu kolejnych 100 ton złota w 2022 r., celem zwiększenia bezpieczeństwa finansowego państwa. W skarbcach NBP w październiku 2021 r. znajdowało się blisko 105 ton złota, trzymanych w 8392 sztabkach. Po zrealizowaniu planowanego zakupu, polskie rezerwy strategiczne złota mogą być wyższe niż takich państw jak Hiszpania czy Wielka Brytania 2.

 

Polska w pierwszej piątce państw świata, które dokonały najwięcej uzupełnień swoich rezerw złota

 

Złoto jest budulcem stabilności finansowej. Potwierdzają to banki centralne państw na całym świecie, które zabezpieczają swoje rezerwy w złocie. Część państw docenia złoto bardzie niż inne. Największe rezerwy złota (w tonach) posiadają Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy, Francja, Rosja, Chiny, Szwajcaria, Japonia, Indie i Holandia. Taki kształt listy rankingowej pozostaje niezmienny od 2009 roku. Jednak w ostatnich 5 latach (2017-2021 i w I kwartale 2022 r.) największych uzupełnień rezerw złota dokonały: 1. Rosja, 2. Turcja, 3. Indie, 4. Polska, i 5. Chiny.

W ciągu ostatnich pięciu lat Rosja nabyła 683,31 ton złota, z czego 474,81 ton zakupiła w 2017 i 2018 roku. W sumie od 2005 roku kraj ten dodał ponad 1900 ton złota. Rezerwy złota Rosji stanowią około jednej piątej jej całkowitych rezerw i są w przybliżeniu równoważne 140 miliardom dolarów. W I kwartale 2022 roku nie dokonała uzupełnień lub uszczupleń swoich rezerw złota.

Bank centralny Turcji dodał około 278,55 ton rezerw złota od 2017 roku. W latach 2017, 2018 i 2019 Turcja była drugim największym nabywcą złota i kontynuowała swoje zakupy jako czwarty największy nabywca w 2020 roku. Rezerwy złota tego kraju na koniec 2021 roku wyniosły 394,2 tony, co stanowiło 24,37% jego całkowitych rezerw. Turcja zajmowała wtedy trzynastą pozycję pod względem posiadanych rezerw złota. W ciągu I kwartału 2022 roku Turcja dodała do swoich rezerw kolejne 36,9 ton plasując się na jedenastym miejscu. Turcja należy do największych producentów złotej biżuterii na świecie.

Poziom rezerw złota w Indiach jest dziewiątym najwyższym na świecie. Jeden z największych zakupów złota miał miejsce w 2009 roku, kiedy to Bank Rezerw Indii zakupił 200 ton złotego kruszcu. W ciągu ostatnich pięciu lat Indie nadal dodawały złoto do swoich rezerw, które urosły z ponad 557 ton na koniec 2016 roku do ponad 754 ton na koniec 2021 roku, przy czym w 2021 roku Indie zakupiły ponad 77 ton. W I kwartale 2022 roku Indie dodały 6,31 tony, dzięki czemu ich łączne rezerwy złota wzrosły do 760,4 ton. Złoto stanowi obecnie ok. 6,86% całkowitych rezerw tego kraju. W skali globalnej Indie należą do największych importerów i konsumentów złota.

W 2018 roku Narodowy Bank Polski podjął strategiczną decyzję o znacznym powiększeniu swoich rezerw złota. W ciągu ostatnich pięciu lat Polska zakupiła 125,7 ton złota, przy czym w 2019 roku zakupiono 100,01 ton. Zakup złota wywindował polskie rezerwy ze stanu 102,96 ton na koniec 2016 r. do 230,84 ton na koniec grudnia 2021 r. NBP zapowiada dalsze zwiększanie rezerw złota w zależności od dynamiki oficjalnych aktywów rezerwowych i warunków rynkowych.

Chiny posiadają szóste najwyższe na świecie rezerwy złota na poziomie 1 948,31 ton, co stanowi 3,3% ich oficjalnych rezerw. W skali globalnej Chiny posiadają najwyższe rezerwy złota na poziomie 3,42 biliona dolarów. Chiny zakupiły w 2019 roku 95,8 ton złota i utrzymały swoje rezerwy na tym samym poziomie. W latach 2009 i 2015 Chiny dodały odpowiednio 454,11 ton i 708,22 ton złota. Konsumpcja złota w Chinach (biżuteria, sztabki i monety) wyniosła 960,12 ton w 2021 roku. Chiny zaimportowały w 2021 roku szacunkowo 818 ton złota, niemalże wracając do poziomu sprzed COVID 3.

 

Jasny przekaz dla inwestorów

Ruchy państw i ich banków centralnych pokazują, jak cennym dla budowania stabilności finansowej jest złoto. Dzięki niemu kraje zabezpieczają swoje gospodarki i waluty przed skutkami nagłych kryzysów finansowych i nieprzewidywanych wydarzeń. Dla inwestorów indywidulanych stanowi to tylko potwierdzenie, że gromadzenie złota to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, sposób zabezpieczenia majątku.

Źródła:

1 – Wzrost znaczenia złota w rezerwach dewizowych banków centralnych, www.obserwatorfinansowy.pl z 25 lutego 2022 r.

2 – Kolejne 100 ton złota w zasobach NBP – ambitne plany zwiększenia rezerw kruszcu banku centralnego już w 2022 r., www.money.pl  z 18 października 2021 r.

3 – Which Nations Have Been Buying Gold?, www.nasdaq.com z 4 maja 2022 r.

 

Ostatnie wpisy