0

Złoto inwestycyjne a podatek dochodowy

 

W gąszczu polskich przepisów podatkowych nic nie jest proste. Dlatego często docierają do nas pytania dotyczące wysokości należnego podatku dochodowego od ewentualnej sprzedaży złota inwestycyjnego. Poniżej spróbujemy obowiązujące przepisy nieco rozjaśnić.

Po analizie stanowisk Krajowej Informacji Podatkowej i Ministerstwa Finansów po pierwsze należy dokładnie rozróżniać sytuacje, kiedy to podatnik faktycznie posiada i swobodnie dysponuje nabytymi przedmiotami ze złota (sztabki i monety), od sytuacji, kiedy takiego posiadania brak (inwestor ma tylko certyfikaty inwestycyjne). Na potrzeby naszych Klientów zajmiemy się jedynie sztabkami złota i typowymi monetami bulionowymi dostępnymi w naszej ofercie.

I. Co to jest złoto inwestycyjne?

W polskich przepisach podatkowych definicja złota inwestycyjnego znajduje się w art. 121 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem złotem inwestycyjnym jest:

  1. Złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych
  2. Złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • Posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych
  • Zostały wybite po roku 1800
  • Są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia
  • Są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie

Wg przepisów VAT złoto kupowane przez naszych Klientów jest złotem inwestycyjnym.

 

II. Złoto inwestycyjne to „rzecz”

Kodeks Cywilny
Art.45. Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2016 (Dz.U. 2016, poz. 710)
Art.2 pkt 6) towar – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, ….

Sztabki złota i monety bulionowe spełniają kryterium „rzeczy”.

III. Kto jest sprzedającym ?

Dla naszych potrzeb przyjmujemy, że nasz Klient jest osobą fizyczną. Złoto nabywa prywatnie (do swojego osobistego majątku), jako lokatę oszczędności. Tak więc i sprzedaży dokonuje jako osoba fizyczna (sprzedaż złota nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej).

IV. Podatek dochodowy. (kryterium czasu)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U.2012 poz. 361

Rozdział 2. Źródła przychodów

Art. 10 ust.1 pkt.8 lit. d

…odpłatne zbycie innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie..

W/w ustawa mówi wyraźnie, że jeżeli sprzedaż złota nastąpi przed upływem pół roku, (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup) – wtedy dochód osiągnięty z tej transakcji podlega opodatkowaniu. W takiej sytuacji, po zakończeniu roku podatkowego, w którym osiągnięto dochód z tego tytułu, podatnik ma obowiązek wykazać ten dochód w zeznaniu podatkowym PIT-36 w rubryce „inne źródła”.

Można zatem przyjąć, że jeżeli od daty zakupu złota do momentu jego sprzedaży upłynęło więcej niż 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie) przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie stanowi źródła przychodu, czyli nie podlega opodatkowaniu PIT.

Pomocne mogą okazać się poniższe interpretacje organów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że chociaż zostały one wydane oficjalnie to obowiązują jedynie w relacji z występującym o interpretację podatnikiem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 15 maja 2009r. nr: ILPB2/415-190/09-2/ES
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 2 lutego 2012r. nr: ITPB1/415-1104/11/TK
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 17 lutego 2012r. nr: ITPB1/415-1187/11/MR
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 29 maja 2012r. nr: IPPB2/415-209/12-4/AK
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 19 lipca 2012r. nr: IPPB2/415-530/12-2/AK

Ostatnie wpisy