0

REGULAMIN KONKURSU

I Edycja Konkursu Powiernik S.A. – „Piękne Złote …”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem I Edycji Konkursu „Piękne Złote …” , zwanego dalej „Konkursem”, jest Powiernik S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 64 A, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000461465, NIP 537 26 25 532 zwanym dalej „Organizatorem”, e-mail: konkurs@powiernik.net

1.2 Konkurs realizowany jest za pośrednictwem fanpage’u Powiernik S.A. https://www.facebook.com/powierniksa/ . Każda z Osób Uczestniczących w Konkursie, przystępując do niniejszego Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

1.3 Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook w ramach fanpage’u Powiernik S.A. https://www.facebook.com/powierniksa/ .

1.4 Użytkownik akceptując niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości, że konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. A także Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację Konkursu.

1.5 Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną, ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

1.6 Konkurs rozpoczyna się w dniu 03 listopad 2016 r. i trwa do 17 listopad 2016 r.

1.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.3 powyżej, o czym poinformuje Osoby Uczestniczące w Konkursie za pośrednictwem fanpage’u Powiernik S.A. https://www.facebook.com/powierniksa/ .

1.5 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. FOTOGRAFIE. KATEGORIA KONKURSU

2.1 Konkurs organizowany jest w jednej kategorii tematycznej: konkurs fotograficzny, którego tematyka zdjęć nawiązuje w luźny sposób do złota.

2.2 Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez załączenie w wiadomości mailowej na adres konkurs@powiernik.net

2.3 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Wymiar 30×40 cm przy 300 dpi nie mniej niż 4400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 12 MB.

2.4 Maksymalnie na konkurs można zgłosić 2 zdjęcia, które mogą być prezentowane niezależnie.

2.6 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi,) bez zgody uprawnionych.

3. OSOBY UCZESTNICZĄCE

3.1 Osobą Uczestniczącą w Konkursie może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem/obywatelką Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 15 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgodę należy wysłać na adres mailowy: konkurs@powiernik.net przypadku, kiedy jury poinformuje Osobę Uczestniczącą w Konkursie o zostaniu Laureatem/ Laureatką Konkursu. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Osobami Uczestniczącymi w Konkursie” lub „Uczestnikami Konkursu”.

3.2 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1 powyżej, w przypadku Osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Osoby Uczestniczącej w Konkursie oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników, o której mowa w pkt 4.1.7 oraz w pkt. 4.4

3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

3.3 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani, chyba, że jury postanowi inaczej.

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać zgłoszenie na adres konkurs@powiernik.net oraz wziąć udział w wydarzeniu I Edycja Konkursu Powiernik S.A. – „Piękne Złote …” na fanpage’u Powiernik S.A. Wysłanie zgłoszenia jest tożsame z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.

4.1.1 Zdjęcia w kategorii konkursowej, wymienionej w pkt. 2.1, należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres : konkurs@powiernik.net

4.1.2 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Osoba Uczestnicząca wyraża zgodę, aby jego/ jej „Imię i Nazwisko” zostały umieszczone na listach rankingowych i/lub zostały wykorzystane w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

4.1.3 W celu przesłania zdjęć do Konkursu należy podać komplet danych osobowych wymaganych do poprawnego przesłania wygranej nagrody. Wymagane dane osobowe to:

a) Imię
b) Nazwisko
c) Adres e-mail
d) Tel. kontaktowy
e) Tytuł zdjęcia
f) Opis zdjęcia

4.1.4 Dane osobowe podane w treści wiadomości zgłoszeniowej zostaną wykorzystane jedynie w celu wyłonienia zwycięzcy i potwierdzenia jego tożsamości. Dane osobowe podane w treści zgłoszenia podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

4.1.5 Zdjęcia nadesłane do Konkursu w pierwszej kolejności zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z Regulaminem Konkursu. Zdjęcia, które nie spełniają kryteriów Regulaminu Konkursu zostaną zdyskwalifikowane, chyba, że jury postanowi inaczej. Zdjęcia, które przejdą weryfikację zostaną przedstawione pod ocenę Jury.

4.1.6 Zgłoszenia do Konkursu rozpoczynają się w dniu 03 listopada 2016 r. i będą przyjmowane do 17 listopada 2016 roku. Zdjęcia należy przesłać do 17 listopada do godz. 23:59

4.1.7 Osoba Uczestnicząca w Konkursie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:

a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie ich wizerunku, również w celach komercyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia oraz iż oświadczyły, że zgody takiej nie cofną;

b. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji z prawem do sublicencji oraz wykonywania praw zależnych, na utrwalenie i zwielokrotnienie oraz publiczne udostępnianie każdą techniką i w każdej formie (w szczególności techniką drukarską, poligraficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektronicznego oraz techniką cyfrową i audiowizualną w dowolnym formacie, na wszelkich nośnikach) przesłanych fotografii, przez Organizatora, jego partnerów w mediach tradycyjnych oraz internetowych, między innymi na stronie powiernik.net. Wykorzystanie zdjęć nastąpi na potrzeby realizacji i promocji Konkursu jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia celem realizacji Konkursu w tym przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na

przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na kadrowanie, obróbkę komputerową;

4.2 Każde przesłane zdjęcie do Konkursu musi posiadać: tytuł i opis zdjęcia

4.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Osobę Uczestniczącą przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiającą dotarcie do Osoby Uczestniczącej oraz za podany przez Osobę Uczestniczącą opis zdjęcia.

4.4 Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Osoba Uczestnicząca w Konkursie oświadcza, iż:

4.4.1 Przysługują mu/ jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję, także w celach komercyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia oraz iż oświadczyły, że zgody takiej nie cofną.

4.4.2 W przypadku otrzymania nagrody albo wyróżnienia w Konkursie, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo lub ilościowo licencji na wykorzystanie nagrodzonych fotografii w sposób wskazany w Regulaminie oraz opublikowanie swojego imienia, nazwiska w materiałach także promocyjnych związanych z Konkursem. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: wszelkie utrwalenie i zwielokrotnienie zdjęcia (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia) wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką w szczególności techniką drukarską, poligraficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektronicznego oraz techniką cyfrową i audiowizualną w dowolnym formacie, na wszelkich nośnikach; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie; poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie. Organizator uprawniony będzie do publikacji zdjęć we wszelkich mediach tradycyjnych oraz internetowych, między innymi na stronie Powiernik.net . Organizatorowi przysługuje prawo udzielania sublicencji oraz wykonywania praw zależnych (w szczególności na kadrowanie, obróbkę redakcyjną i komputerowa) do zdjęcia w zakresie przyznanej licencji oraz udostępniania zdjęć w całości lub w części także w utworach zbiorowych oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych, marketingowych i komercyjnych Organizatora.

4.4.3 Jest świadomy i akceptuje, że w przypadku otrzymania nagrody albo wyróżnienia w Konkursie, uprawnia Organizatora do wykorzystania zdjęcia w celach komercyjnych pod marką Powiernik S.A., między innymi takich jak: przygotowanie i wydanie kalendarza albo albumu, zorganizowanie wystaw/-y fotograficznej, wykorzystania fotografii do wszelkich wydruków poligraficznych, cyfrowych; w celach redakcyjnych i reklamowych.

4.4.4 Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania i wykorzystania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 4.1.7 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

4.5 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Osoby Uczestniczącej, o których mowa w niniejszym Regulaminie, okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Osoba Uczestnicząca w Konkursie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

5. OCENA ZDJĘĆ. OBRADY JURY

5.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu, po przejściu wymogów formalnych zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu, podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5.2 Jury dokonuje oceny po zakończeniu Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.

5.3 Jury wyłoni Laureatów konkursu oraz przyzna nagrody (dalej: Nagroda). Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia Osób Uczestniczących w Konkursie w postaci przyznania wyróżnień (dalej: Wyróżnienie).

5.4 Laureat/ Laureatka Konkursu zostanie poinformowany/a o decyzji Jury przez Organizatora drogą elektroniczną, za pomocą wiadomości e-mail lub telefoniczną oraz poprzez zamieszczenie informacji w poście wydarzenia na fanpage’u Powiernik S.A. https://www.facebook.com/powierniksa/

5.5 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Osób Uczestniczących w Konkursie, co nie wyłącza prawa Osoby Uczestniczącej w Konkursie do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5.6 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie posługując się imieniem i nazwiskiem Laureata/ Laureatki Konkursu, na co Osoba Uczestnicząca, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę.

6. NAGRODY

6.1 Laureaci / Laureatki Konkursu otrzymają od Organizatora następującą nagrodę:

6.1.1 Za wygranie Konkursu: 1 gramową sztabkę złota oraz publikacja zdjęcia zwycięzcy w specjalnym promowanym artykule na Blogu Powiernik S.A.

6.1.2 Za zdobycie II i III miejsca w Konkursie : Publikacja zdjęcia na fanpage’u Powiernik S.A. oraz w specjalnym wpisie Powiernik S.A.

6.1.3 Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat / Laureatka Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

7.1 Każdej Osobie Uczestniczącej w Konkursie przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.

7.2 Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej oraz zawierać:

a – imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
b – opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
c – adres korespondencyjny.

7.3 Reklamacje należy składać listem poleconym na adres siedziby Organizatora:
Powiernik S.A. ul. Narutowicz 64 A; 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem KONKURS

7.4 Reklamacja zawierająca powyższe dane będzie rozpatrywana przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.

7.5 Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane błędnie lub / i po terminie nie będą rozpatrywane.

7.6 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Osoby Uczestniczącej w Konkursie do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8. KOMISJA

8.1 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

8.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://powiernik.net/regulamin-konkursu/

9.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Osób Uczestniczących w Konkursie. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Osoby Uczestniczące w Konkursie na stronie wydarzenia konkursowego na fanpage’u Powiernik S.A. https://www.facebook.com/powierniksa/ co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.

9.3 Osoby, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

9.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

9.5 Publikacja zwycięskich zdjęć stanowi świadczenie Organizatora na rzecz Laureatów Konkursu z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia, o której mowa w pkt 4.1.7 i 4.4 powyżej. Laureatowi / Laureatce Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

9.6 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Osób Uczestniczących w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Osób Uczestniczących w Konkursie. Osobom Uczestniczącym w Konkursie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883). Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgody na ich wykorzystanie w celach konkursowych, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Osób Uczestniczących w Konkursie) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

9.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 listopada 2016 roku.

9.8 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej Osoba Uczestnicząca potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.