Powiernik – najczęściej zadawane pytania

Nasi potencjalni klienci, zainteresowani zakupem złota inwestycyjnego i jego gromadzeniem, często mają obawy związane z przejrzystością przeprowadzanych transakcji i bezpieczeństwem tej formy pomnażania posiadanego kapitału. Zapewniamy, że zakup sztabek złota, przy pośrednictwie firmy Powiernik S.A., jest w pełni bezpieczną i przejrzystą procedurą.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie związane z oszczędzaniem w złocie znajdą Państwo poniżej. Zachęcamy do lektury.

Grupa 1

Co powinienem wiedzieć o firmie „Powiernik” S.A.?

Firma powstała w odpowiedzi na wyraźne potrzeby rynku. To konieczność zabezpieczenia majątku naszych Klientów skłoniła nas do poszukiwania wygodnej, bezpiecznej i taniej metody systematycznego gromadzenia złota inwestycyjnego. Niestety, żadne z rozwiązań dostępnych na polskim rynku nie spełniało naszych oczekiwań. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać doświadczenia zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w usługach finansowych i stworzyć „Program Powiernik”.

Spółka Akcyjna „Powiernik” powstała, jako podmiot gospodarczy poświęcony wyłącznie klientom gromadzącym złoto inwestycyjne. Dbając o transparentność działań i ich 100-procentowe bezpieczeństwo, „Powiernik” S.A.
nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej. Takie podejście upraszcza kontrolę przepływu pieniędzy i nadzór nad naszą działalnością.

Zaangażowanie specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w takich dziedzinach jak: prawo, księgowość, podatki, doradztwo inwestycyjne, marketing, zarządzanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej, pozwoliło na zbudowanie „Programu Powiernik”, który zaspakaja wszelkie potrzeby Klientów, chcących budować prywatne rezerwy złota inwestycyjnego.

Co się stanie w przypadku przerwania wpłat?

Program jest bardzo elastyczny i pozwala na dopasowanie go do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta w każdej sytuacji. Macie Państwo całkowitą dowolność zakupów, a nie przymus. W przypadku braku wpłaty w danym miesiącu lub kilku miesiącach, po prostu nie zakupicie Państwo w tym terminie złota. Nie ma to żadnego wpływu na zgromadzoną już przez Państwa ilość złota. Wraz z pojawieniem się nowych wpłat, proces zakupu złota zostanie automatycznie wznowiony.

Co się stanie, kiedy zechcę zrezygnować, a nie minęło jeszcze 10 lat programu?

Ważne jest, że nie ma takiej potrzeby, aby rezygnować, ponieważ zawsze można wrócić do programu w ciągu 10 lat jego trwania. Można go też podarować komuś lub odsprzedać. Można też rozwiązać umowę zgodnie z zapisami OWU. W momencie rozwiązania umowy rozliczamy dany rejestr w formie wysyłki złota, bądź jego odsprzedaży i wypłaty uzyskanych z tego tytułu pieniędzy. Rezygnacja z umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami czy karami dla klienta.

Co stanie się po zakończeniu programu?

Po zakończeniu okresu zakupu złota w „Programie Powiernik” całe zgromadzone złoto zostanie dostarczone na wskazany przez Państwa adres, zgodnie z zapisami w OWU lub, jeśli Państwa życzeniem będzie jego odsprzedanie, rozliczymy się z Państwem w formie pieniężnej.

Co stanie się ze złotem w przypadku śmierci właściciela programu?

Całe złoto zgromadzone w trakcie trwania programu zostanie wydane osobie, która przedłoży pełnomocnictwo (wzór pełnomocnictwa dostępny jest w książeczce „Program Powiernik” z potwierdzonym notarialnie podpisem właściciela programu. Jeśli pełnomocnik nie zastał wyznaczony, złoto zostanie wydane spadkobiercy lub spadkobiercom, ustanowionym zgodnie z postanowieniem postępowania spadkowego.

Czy muszę deklarować wysokość miesięcznych wpłat?

Nie. Możecie Państwo dokonywać wpłat w dowolnej wysokości pod warunkiem, że nie będzie ona mniejsza jednorazowo, niż wyznaczone w OWU minimum (200 PLN). Żadna wysokość regularnych wpłat ani ich terminy nie są wyznaczone, Program pod tym względem zakłada całkowitą dowolność. Niemniej warto ustanowić stałe zlecenie i przeznaczyć stałą kwotę na comiesięczne zakupy. Takie podejście do „Programu Powiernik” pozwoli Państwu zbudować rezerwę złota o odpowiedniej wielkości.

Czy w czasie, kiedy nie wpłacam na zakup złota, ponoszę jakieś opłaty?

Tylko opłatę za przechowanie posiadanego już złota inwestycyjnego, zgodnie z taryfą opłat zapisaną w OWU (0,5% średniej wartości przechowywanego złota – rocznie)

Dlaczego warto kupować złoto inwestycyjne za pośrednictwem „Powiernik” S.A.?

Program “Powiernik” to bardzo wygodna, bezpieczna i tania metoda budowania prywatnych rezerw złota.

Złoto inwestycyjne, które kupujemy dla naszych Klientów, pochodzi tylko z renomowanych źródeł. W naszej ofercie znajdują się wyłącznie sztabki odpowiadające standardom produkcyjnym LBMA (London Bullion Market Association). W związku z tym Państwa złoto posiada certyfikaty najwyższej klasy i gwarancję czystości.
Na każdej sztabce wytłoczone są takie dane jak: producent, rodzaj metalu, próba i waga.

Dzięki hurtowym zakupom, oferujemy złoto inwestycyjne po bardzo atrakcyjnej cenie nawet drobnym inwestorom. Oferowana przez „Powiernik” S.A. cena złota, szczególnie dla małych nominałów, jest niższa od ceny oferowanej przez banki, mennice czy sklepy nawet o 20-25%.

Państwa złoto jest przechowywane w najbezpieczniejszych skarbcach.

Na każde Państwa zlecenie złoto zostanie wysłane na wskazany adres.

Na każde Państwa zlecenie złoto zostanie odsprzedane, co nadaje Państwa inwestycji doskonałą płynność.

Aktualny stan swojego rejestru można w każdej chwili sprawdzić na stronie internetowej, poprzez kodowany indywidualny kanał klienta /Strefa Klienta/

W każdej chwili można poprosić o potwierdzenie aktualnego stanu swojego rejestru (informacja taka jest wysyłana pocztą elektroniczną automatycznie na koniec każdego miesiąca).

Gdy zechcę zrezygnować z dalszych zakupów złota, czy zwrócicie mi państwo opłatę prowizyjną?

Opłata prowizyjna nie podlega zwrotowi. Jej zapłata otwiera możliwość zakupu złota inwestycyjnego poprzez „Program Powiernik”. Przypominamy, że program ten można odłożyć w czasie, podarować komuś lub odsprzedać. Można natomiast odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od jej podpisania. Takie odstąpienie powoduje całkowity zwrot dokonanych przez Klienta wpłat.

Jaki jest minimalny czas trwania Programu Powiernik, a jaki najdłuższy?

Umowa zakupu złota inwestycyjnego poprzez „Program Powiernik” obejmuje zawsze okres 10 lat.

Jakie są zalety programu w oparciu o zakup złota inwestycyjnego?

Zalety „Programu Powiernik” to bezpieczeństwo, wygoda, dobre ceny i łatwość budowania prywatnych rezerw złota.

Złoto inwestycyjne, które kupujemy dla naszych Klientów, pochodzi tylko z renomowanych źródeł. W naszej ofercie znajdują się wyłącznie sztabki odpowiadające standardom produkcyjnym LBMA (London Bullion Market Association). W związku z tym Państwa złoto posiada certyfikaty najwyższej klasy i gwarancję czystości. Na każdej sztabce wytłoczone są takie dane jak: producent, rodzaj metalu, próba i waga.

Na całym świecie eksperci zalecają złoto inwestycyjne, jako doskonałe zabezpieczenie posiadanego majątku.

Posiadanie prywatnej rezerwy złota inwestycyjnego to tworzenie fizycznie istniejącej, namacalnej wartości, która:

○ potrafi ochronić majątek przed inflacją lub dewaluacją,
○ potrafi ochronić majątek w przypadku reformy walutowej,
○ jest niezależna od banków i innych instytucji finansowych,
○ jest uznawana i wyceniana na całym świecie,
○ w odróżnieniu od pieniędzy jest odporna na inflację,
○ wzrost wartości nie podlega opodatkowaniu (podatek od zysków kapitałowych –„podatek Belki”),
○ w każdej chwili może być dowolnie rozdysponowana.

Należy także pamiętać, że wydobycie złota jest coraz trudniejsze i coraz droższe, a jego światowe zasoby są coraz mniejsze. Może to mieć niebagatelny wpływ na cenę złota w dłuższej perspektywie czasowej.

W jakiej walucie można opłacać program?

Jednorazowa opłata prowizyjna płacona jest w PLN. Wpłaty należy dokonać na konto podane na blankiecie dołączonym do Zlecenia w książeczce „Program Powiernik”. Po jej zaksięgowaniu na naszym rachunku, wyślemy do Państwa potwierdzenie otwarcia rejestru, a wraz z nim numer indywidualnego rachunku dla wpłat na zakup złota. Zakupy złota można realizować w PLN w programie ratalnym i w PLN lub EUR w wariancie jednorazowym.

Złoto

Grupa 2

Czy mam zapewniony stały dostęp do własnego złota?

W dowolnym momencie możecie Państwo, poprzez naszych przedstawicieli lub bezpośrednio na adres „Powiernik” S.A., złożyć pisemne zlecenie wysyłki złota na wskazany adres lub jego odsprzedaży i przelania uzyskanej z odsprzedaży kwoty na rachunek bankowy, zgodnie z zapisami w OWU.

W trakcie trwania „Programu Powiernik” można zlecić dostawę sztabek złota inwestycyjnego o minimalnej wielkości 50 gramów. Na koniec trwania umowy można zlecić dostawę całości zgromadzonego złota. Wykonamy to z dokładnością do 1 grama. Ilość poniżej 1 grama zostanie rozliczona w gotówce.

W trakcie trwania „Programu Powiernik” można zlecić odsprzedanie min. 5 gramów złota albo wielokrotności takich sztabek. Na koniec trwania umowy można zlecić odsprzedanie całości zgromadzonego złota.

Zakup jednorazowy, to dokonanie zakupu jak największej ilości złota i jego natychmiastowa wysyłka do Klienta. W tym wariancie, niezwłocznie po zakupie, złoto w całości jest wysyłane ubezpieczoną pocztą kurierską pod wskazany przez klienta adres.

Czy moje złoto jest bezpieczne np. w przypadku upadku firmy „Powiernik” S.A.?

Tak, w 100% – ponieważ: „Powiernik” S.A. zajmuje się wyłącznie wykonywaniem Państwa zleceń. Pośredniczymy w zakupie złota i prowadzimy rejestr zakupów. Działalność ta nie niesie szczególnie dużego ryzyka niewypłacalności, ponieważ koszty obsługi zleceń są niewielkie.

Wykazy imienne rejestrów znajdują się w posiadaniu „Powiernik” S.A., a ich kopie są archiwizowane i przechowywane w dodatkowych niezależnych miejscach. Wykazy te w każdej chwili są dostępne dla upoważnionych osób.

Bardzo ważne jest to, że zakupione przez naszych Klientów złoto inwestycyjne, przechowywane w skarbcach Pro Aurum lub C.Hafner zgodnie z zapisami zawartymi w OWU, nie stanowi własności firmy „Powiernik” S.A. ani wyżej wymienionych firm. Nie może, więc zostać uznane za środek, mogący posłużyć do spłaty zobowiązań którejś z powyższych firm.

Czy w banku lub mennicy kupię złoto taniej?

Po pierwsze, proponujemy sprawdzić ceny już dzisiaj. Przekonacie się Państwo, że proponowane przez nas ceny złota, szczególnie w sztabkach o małej gramaturze, są znacznie niższe niż w innych instytucjach typu bank, mennica czy sklep.

Po drugie, firmy te nie mają w swojej ofercie programów budowania rezerw w sposób ciągły i systematyczny.

Po trzecie, firmy te nie zawsze są zainteresowane odkupieniem złota.

Po czwarte, ważne jest także, aby kupowane sztabki były cechowane przez mennice cenione i rozpoznawalne na całym świecie. Taką gwarancję daje przynależność producenta do zrzeszenia LBMA , a Powiernik S.A. kupuje tylko takie sztabki dla swoich Klientów.

Czy warto korzystać z oferty przechowania złota inwestycyjnego?

Osobiste wynajęcie sejfu przy małych ilościach posiadanego złota jest finansowo nieopłacalne. Przechowywanie w domu może być ryzykowne. Proponowana przez „Powiernik” S.A. forma jest optymalna – bezpieczna i wygodna.

W przypadku potrzeby spieniężenia przechowywanego w skarbcu złota, możecie Państwo szybko je odsprzedać po doskonałej cenie. Państwa środki są przesyłane na wskazany rachunek bankowy, cała operacja w praktyce trwa ok 4 dni roboczych.

Gdzie składowane jest złoto, czy można obejrzeć je w skarbcu osobiście?

Złoto Klientów jest składowane (opcja „Programu Powiernik”) w skarbcach Pro Aurum oraz C. Hafner. Są to renomowane instytucje, niezależne od banków, zawodowo trudniące się obrotem i przechowywaniem metali szlachetnych. Podlegają rygorystycznym europejskim wymogom dotyczącym takiej działalności. Pro Aurum oraz C. Hafner należą do największych tego typu instytucji w Europie.

Ze względu na procedury bezpieczeństwa, odwiedziny w skarbcach nie są możliwe, co wiąże się z faktem, że działalność tego rodzaju firm skupia się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa przechowywania, a nie na obsłudze indywidualnych klientów.

Choć osobiste odwiedziny w skarbcu nie są możliwe. Możliwy jest indywidualny odbiór zakupionego złota bezpośrednio w „Pro Aurum” GmbH w Wiedniu, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów za pośrednictwem firmy „Powiernik” S.A.

INWESTYCJA

Grupa 3

Co będzie, jeśli cena złota spadnie? Czy obecnie nie mamy do czynienia z „bańką spekulacyjną”?

Ceny metali szlachetnych podlegają wahaniom, na które mają wpływ procesy rynkowe (popyt i podaż) oraz – od czasu do czasu – subiektywne zachowanie inwestorów.

Lokowanie w złoto służy przede wszystkim ochronie i zachowaniu tego, co istnieje. W przypadku tych inwestycji, odmiennie niż w przypadku zakupów akcji i funduszy, nie chodzi w pierwszym rzędzie o uzyskanie dużych korzyści . Chodzi raczej o to, by zabezpieczyć majątek lokatą, która zniesie bez uszczerbku małe i wielkie kryzysy finansowe i przetrwa nawet reformę walutową.

Programu “Powiernik” nie należy traktować, jako krótkotrwałą inwestycję spekulacyjną, lecz jako spokojną, długoterminową podróż do bezpiecznej przystani. Należy pamiętać, że nabywając złoto systematycznie, uśredniamy jego cenę zakupu.

Banki Centralne większości państw posiadają rezerwy złota. Po kryzysie z lat 2008 i 2009 zakupy tych instytucji są z roku na rok coraz większe.

Pamiętajmy też, że w całej historii świata, a więc na przestrzeni kilku tysięcy lat, wartość złota nigdy nie spadła do zera, co przydarzało się pieniądzom papierowym, obligacjom i akcjom

Czy moja inwestycja jest bezpieczna?

Tak, w 100% – ponieważ: Złoto zakupione przez Państwa pozostaje wyłącznie Państwa własnością. Własność ta chroniona jest zarówno prawem krajowym, jak i prawem międzynarodowym/wspólnotowym. Jednoznacznie wskazują to i potwierdzają zapisy w Ogólnych Warunkach Umowy Zakupu Złota „Powiernik” (OWU), którą podpisują Państwo, rozpoczynając „Program Powiernik”

W zależności od Państwa dyspozycji, złoto jest wysyłane do Państwa ubezpieczoną przesyłką kurierską lub jest przechowywane (opcja „Programu Powiernik”) w skarbcach Pro Aurum lub C.Hafner. Są to firmy zawodowo zajmujące się przechowywaniem i obrotem metalami szlachetnymi, spełniają rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa i podlegają odpowiedniemu nadzorowi oraz kontroli w krajach, w których posiadają swoje przedstawicielstwa.

Do obsługi Państwa depozytu przeznaczone są skarbce z najwyższą klasą zabezpieczeń, monitorowane i chronione przez całą dobę. Nikt postronny, nawet pracownicy firmy „Powiernik” S.A. nie mają tam wstępu. Skarbiec obsługują wyłącznie pracownicy wspomnianych powyżej firm.

Przechowywane złoto inwestycyjne jest ubezpieczone w 100% na wypadek wszystkich rodzajów ryzyk, włącznie z kradzieżą z włamaniem i kradzieżą bez włamania. Stany magazynów podlegają codziennym raportom i są systematycznie kontrolowane przez odpowiednie organy nadzoru.

Powiernik S.A. odpowiada za prawidłowe prowadzenie rejestrów. Rejestry, ze wskazaniem ilości zakupionego przez poszczególnych klientów złota inwestycyjnego, przechowywane są w kilku miejscach jednocześnie. Gwarantuje to pełniejsze bezpieczeństwo. Przechowywanie danych odbywa się zgodnie z prawem i zasadami związanymi z prowadzeniem i przechowywaniem bazy danych osobowych.

W każdej chwili klienci mogą odsprzedać zgromadzone złoto lub zlecić jego przesłanie na wskazany przez Państwa adres, zgodnie z warunkami wskazanymi w OWU.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Najlepszy sposób na zadanie pytań!

  CENA 1 GRAMA ZŁOTA

  48.50 PROGRAM POWIERNIK
  ZAKUP 27/09/2021

  NASI PARTNERZY

  C HAFNER
  Logo_Claim_schwarz2

  NEWSLETTER

  * Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień o nowych wpisach na blogu firmy Powiernik S.A

  Twoje zgody

  Wymagane ciasteczka

  Techniczny plik cookie zapisuje czas trwania sesji. Podczas przeglądania stron naszej witryny, plik cookie sesji informuje stronę internetową, że jesteś tą samą osobą, a nie nowym użytkownikiem na stronie. Ten plik cookie nie identyfikuje Cię osobiście i nie jest powiązany z żadnymi innymi informacjami.

  PHPSESSID

  Google Analytics

  Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

  _ga,_gat,_gid

  vimeo.com

  __utma,__utmz,_ga,continuous_play_v3,player,vuid
  _ga,continuous_play_v3,player,vuid
  __utma,__utmz