0

Co sprawia, że złoto jest aktywem inwestycyjnym o tak dużej wartości?

Walory złota sprawiają, że jest ono wykorzystywane w wielu sferach obrotu społeczno-gospodarczego: do tworzenia biżuterii, jako element technologii produktowej, jako inwestycja i sposób na pomnażanie pieniędzy, oraz metoda ochrony majątku. Rządy wykorzystują złoto jako zabezpieczenie rezerw państwowych. W ciągu ostatnich dwóch dekad złoto przewyższało większość składników portfela inwestycyjnego. Co sprawia, że złoto jest aktywem o tak dużej wartości?

Cztery walory złota

Złoto może wzbogacić portfel inwestycyjny na cztery kluczowe sposoby oferując: zwrot z inwestycji, dywersyfikację, płynność, zabezpieczenie portfela. Wśród czynników, które czynią złoto tak pożądanym można wymienić:

  1. Rzadkość i ograniczona podaż: Złoto jest rzadkim surowcem, a jego produkcja jest ograniczona. W wyniku tego podaż złota na rynku jest stosunkowo niska, co wpływa na jego wartość.
  2. Uniwersalność: Złoto jest akceptowane jako środek płatniczy na całym świecie, co oznacza, że jego wartość jest niezależna od waluty. Złoto jest także używane w przemyśle elektronicznym i medycznym, co podtrzymuje popyt na ten surowiec.
  3. Bezpieczeństwo: Złoto jest uważane za bezpieczną przystań w czasach kryzysów finansowych, politycznych i gospodarczych. W takich okresach inwestorzy szukają bezpiecznych miejsc do przechowywania swoich oszczędności i inwestycji, a złoto często jest postrzegane jako pewna do tego opcja.
  4. Historycznie, jako rezerwa wartości: Złoto od dawna jest postrzegane jako rezerwa wartości, czyli aktywo, które zachowuje swoją wartość w czasie, niezależnie od zmian na rynkach finansowych. Wiele banków centralnych przechowuje złoto jako rezerwę walutową.

Wszystkie te czynniki wpływają na to, że złoto jest uważane za bezpieczną i stabilną inwestycję, co podnosi jego wartość i przyciąga inwestorów.

Wysokie zwroty w porównaniu do innych aktywów

W ciągu ostatnich dwóch dekad (dane z okresu od 31 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2021 r., źródła: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, World Gold Council) złoto przewyższało większość składników portfela opartego na szerokiej bazie. Średni roczny zwrot z kluczowych aktywów światowych w dolarach amerykańskich wynosił: akcje rynków wschodzących – 14%, REIT-y (inwestowanie w nieruchomości) – 12,7%, akcje amerykańskie – 11,2%, złoto – 10,9%, akcje globalne – 8,8%, obligacje rynków wschodzących – 8,6%, fundusze hedgingowe – 6,2%, obligacje globalne – 4,6%, obligacje amerykańskie – 4,4%, amerykańskie obligacje skarbowe – 4%, towary – 3,4%, pieniądz – 1,3%.

 

Złoto dobrze radziło sobie w ciągu ostatniej dekady, pomimo silnych wyników aktywów ryzyka

Średnia roczna stopa zwrotu w ciągu ostatnich pięciu i dziesięciu lat dla poszczególnych dóbr wynosiła (dane za okres od 31 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2021 r., źródła j.w.): akcje rynków wschodzących – 7,04% w okresie 10-letnim i 11,77% w okresie 5-letnim, REIT-y – (odpowiednio w okresie 10-letnim i 5-letnim): 12,42% i 12,37%, złoto – 2,75% i 10,9%, akcje amerykańskie – 17,24% i 19,48%, obligacje rynków wschodzących – 5,34% i 4,74%, akcje globalne – 9,38% i 10,99%, fundusze hedgingowe – 5,78% i 7,01%, obligacje globalne – 1,88% i 3,5%, obligacje amerykańskie – 2,96% i 3,65%, amerykańskie obligacje skarbowe – 2,19% i 3,14%, pieniądz – 0,63% i 1,15%, towary – (-1,83) i 4,43%.

Historycznie złoto rośnie w okresach wysokiej inflacji, przewyższając towary o szerokim zastosowaniu

Nominalne stopy zwrotu ze złota i towarów w dolarach amerykańskich w stosunku do rocznej inflacji, na dzień 31 grudnia 2021 r. (na podstawie zmian r/r w dolarach amerykańskich dla złota: LBMA Gold Price PM, „commodities”: Bloomberg Commodity Index i „inflacji”: US CPI od stycznia 1971 r.) prezentują się następująco:

– przy niskiej inflacji wynoszącej mniej lub równej 3%: nominalne stopy zwrotu z inwestycji w złoto wynosiły 7,08% i (-2,28%) z towarów;

– przy wysokiej inflacji, powyżej 3%: nominalne stopy zwrotu z inwestycji w złoto wynosiły 13,86%% i 13,49% z towarów.

Metodologia szacowania wartości złota Światowej Rady Złota

Wartości złota nie da się w pełni oszacować z wykorzystaniem powszechnych metodologii wyceny stosowanych dla akcji czy obligacji. Bez kuponu (roczna stopa procentowa płacona od obligacji, wyrażona jako procent wartości nominalnej i płacona od daty emisji do terminu zapadalności) lub dywidendy, typowe modele oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych, oczekiwanych zyskach lub wskaźnikach wartości księgowej nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej oceny wartości bazowej złota. Dla Światowej Rady Złota (World Gold Council) stało się to okazją do opracowania ram dla lepszego zrozumienia wyceny złota.

Gold Valuation Framework jest metodologią, która pozwala inwestorom zrozumieć czynniki wpływające na popyt i podaż złota oraz, w oparciu o równowagę rynkową, oszacować ich wpływ na cenę. Zachowanie cen złota można wyjaśnić poprzez interakcję czterech kluczowych czynników:

  • Ekspansja gospodarcza: okresy wzrostu gospodarczego są bardzo wspierające dla biżuterii, technologii i długoterminowych oszczędności;
  • Ryzyko i niepewność: spadki na rynku często zwiększają popyt inwestycyjny na złoto jako bezpieczną przystań;
  • Koszt alternatywy: cena konkurencyjnych aktywów, zwłaszcza obligacji (poprzez stopy procentowe) i walut, wpływa na nastawienie inwestorów do złota;
  • Momentum (wskaźnik informujący o szybkości lub sile ruchu cen aktywów): przepływy kapitałowe, pozycjonowanie i trendy cenowe mogą zwiększać lub zmniejszać wyniki złota.

 

Żródła:

1- World Gold Council, The relevance of gold as a strategic asset 2022, www.gold.org

Ostatnie wpisy